നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

Wednesday, 20 November 2013

വേദി മാറ്റം 

20-11-2013 നു വേദി ഒന്നില്‍ നടക്കേണ്ട കൂടിയാട്ടം 21-11-2013 നു വേദി 4 ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു.

22-11-2013 നു വേദി 3 ല്‍ നടക്കേണ്ട കഥകളി സംഗീതം HS   ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം LP,UP,HS,HSS എന്നിവ    വേദി 5  ലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുന്നു. വേദി 5ലെ ദേശഭക്തി ഗാനം LP,UP,HS,HSS എന്നിവ വേദി 3 ലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment