നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

ഹൈസ്കൂള്‍ സംസ്കൃതം


HS SANSKRIT ALL ITEM WISE REPORTS

HS SANSKRIT ALL SCHOOL WISE POINTS 
 


Result:HS Sanskrit
  801 - Upanyasarachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3652 205  SRUTHI. M.M 9  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3086 204  AISWARYA. S 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3859 206  BALU.K.UNNI 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
  802 - Katharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3625 606  AKHILA. R 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
2747 602  SHEENA M 10  GHS VILAYUR
4033 608  ANJANA.K 10  G. J. H. S. S. Naduvattam
  803 - Kavitharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3542 306  VISMAYA E P 10  G. O. H. S. S. Pattambi
3628 307  SOUMYA E HARIDAS 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
2430 302  MANJU P 9  G. H. S. S. Pattambi
  804 - Samasyapooranam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3091 6  DRISYA .P 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3545 5  SAI VIDYA C 10  G. O. H. S. S. Pattambi
2770 8  NIMYA K 10  GHS VILAYUR
  805 - Aksharaslokam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3861 1  AMRUTHA.G.S 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
3093 2  PADMASREE .C 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3633 4  SARATH MOHAN 9  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
1838 3  VISHNUPRASAD.K 10  G. V. H. S. S. Koppam
  806 - Prasnothari
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3625 8  AKHILA. R 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
2332 2  VISHNU T 10  G. V. H. S. S. Koppam
3859 6  BALU.K.UNNI 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
  807 - Padyamchollal
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2419 1  GAYATHRI UNNI 8  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3597 3  JAYAHARI. S 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3660 6  ABHIRAM.K 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
3551 7  KARTHKA H P 10  G. O. H. S. S. Pattambi
  808 - Prabhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2332 3  VISHNU T 10  G. V. H. S. S. Koppam
3625 7  AKHILA. R 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3065 5  DARSHANA .P.M 8  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  809 - Chambuprabhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3086 1  AISWARYA. S 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3635 3  ARYA. M.B 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
1071 2  JAYADEV.MK 10  G. V. H. S. S. Koppam
  810 - Padakam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3633 2  SARATH MOHAN 9  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3660 5  ABHIRAM.K 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2946 4  SMITHESH.KS 10  G. H. S. Kodumunda
  811 - Padakam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3658 1  MEERAMANOHARAN 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3109 2  M.R.JYOTHIKA 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2895 4  SHISHIRA.V 10  G. H. S. Kodumunda
  812 - Ashtapathi (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3597 1  JAYAHARI. S 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3100 2  BHASKARAN NAMBOOTHIRI
.E.M
9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  813 - Ashtapathi (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3052 1  ANJANA. S 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3647 2  MEGHA. M 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
  814 - Ganalapanam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3100 4  BHASKARAN NAMBOOTHIRI
.E.M
9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3597 5  JAYAHARI. S 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
2493 1  ABHILASH P M 9  G. H. S. S. Pattambi
  815 - Ganalapanam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3814 1  RESHMA.A.P 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
3551 3  KARTHKA H P 10  G. O. H. S. S. Pattambi
3606 8  VARSHA. M.K 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
2455 7  AISWARYA C 9  G. H. S. S. Pattambi
  816 - Koodiyattam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2419 1  GAYATHRI UNNI 8  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
  817 - Nadakam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3859 1  BALU.K.UNNI 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
3620 3  SMRITHI K KRISHNAN 9  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3571 2  SIDHARTH U 9  G. O. H. S. S. Pattambi
  818 - Vandematharam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3578 5  ARUN. P.K 9  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3057 4  RAVEENA KRISHNA .V 8  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2388 7  ANUPAMA .T 8  G. V. H. S. S. Koppam
  819 - Sangha Ganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3013 1  PUNNYA .P.UNNI 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3587 3  PRASANTH. K 10  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
2206 2  RANJINI P 10  G. H. S. S. Pattambi

No comments:

Post a Comment