നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

യു പി സംസ്കൃതം

UP SANSKRIT ALL ITEM WISE REPORTS
UP SANSKRIT ALL SCHOOL WISE POINTS Result:UP Sanskrit
  501 - Upanyasarachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1913 104  SREEPADMA. T. 7  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
2289 107  JYOTHIKA.K 7  G. U. P. S. Kizhayur
1194 101  AMRUDA.V.N 7  A. U. P. S. Karambathur
  502 - Katharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1077 514  GAYATHRI.S 7  A. U. P. S. Karambathur
1947 511  ASWIN. B.K. 7  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3768 501  REETHU KRISHNA K 7  A. U. P. S. Rayiranellur
  503 - Kavitharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3530 413  VINEETHA C 7  G. O. H. S. S. Pattambi
1370 402  NAVAVARSHA T 6  C. U. P. S. Chembra
1913 405  SREEPADMA. T. 7  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3294 411  AISWARYA.V.P. 7  G. U. P. S. Pattambi
  504 - Samasyapooranam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1371 22  MEERA VP 7  C. U. P. S. Chembra
2704 28  ANJITHA PP 7  C. E. U. P. S. Paruthur
3774 34  RESHMA V 7  A. U. P. S. Rayiranellur
3115 31  NAMITHA J 7  A. U. P. S. Amayur South
1497 23  ARCHANA.P.C 6  B. V. U. P. S. Chundampetta
  505 - Aksharaslokam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1518 2  ARYADEVI EM 7  A. U. P. S. Mannengode
2878 5  NIKITHA.P 7  B. V. U. P. S. Chundampetta
1949 6  SREELAKSHMI R NAIR 7  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3416 3  VINAY VIKRAM 7  G. U. P. S. Naripparamba
  506 - Prasnothari
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1077 7  GAYATHRI.S 7  A. U. P. S. Karambathur
1950 10  RAKESH. K.K. 7  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3422 11  AKHILA.K 7  G. U. P. S. Naripparamba
1368 9  AJMAL SHAREEF TU 7  C. U. P. S. Chembra
3306 5  SRUTHY.M 6  G. U. P. S. Pattambi
  507 - Padyam Chollal (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1515 11  YADUKRISHNAN EM 5  A. U. P. S. Mannengode
3132 3  HRITHIK VS 7  G. M. U. P. S. Vilayur
1952 7  ARJUN. T.M. 6  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
  508 - Padyam Chollal (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1899 8  JAYAGEETHA. S. 7  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
1519 2  KEERTHANA KC 6  A. U. P. S. Mannengode
2057 6  SARIKA A P 7  A. U. P. S. Muthuthala
3540 1  KRISHNA SURESH 7  G. O. H. S. S. Pattambi
2688 16  DARSANA P 7  C. E. U. P. S. Paruthur
3297 7  GAYATHRI. R. NATH 6  G. U. P. S. Pattambi
  509 - Sidharoopocharanam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3736 10  SANDEEP A 7  A. U. P. S. Rayiranellur
3140 8  NITHIN A.K 6  A. U. P. S. Amayur South
1515 1  YADUKRISHNAN EM 5  A. U. P. S. Mannengode
  510 - Sidharoopocharanam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1518 4  ARYADEVI EM 7  A. U. P. S. Mannengode
1208 5  MRIDULA.V.N 5  A. U. P. S. Karambathur
1496 10  PRIYAMVADA.S 6  B. V. U. P. S. Chundampetta
  511 - Ganalapanam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3132 9  HRITHIK VS 7  G. M. U. P. S. Vilayur
2684 7  VISHNU PP 7  C. E. U. P. S. Paruthur
3416 1  VINAY VIKRAM 7  G. U. P. S. Naripparamba
  512 - Ganalapanam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2647 11  NEERAJA P T 5  C. E. U. P. S. Paruthur
1497 7  ARCHANA.P.C 6  B. V. U. P. S. Chundampetta
1899 10  JAYAGEETHA. S. 7  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3762 8  VINAYAMOL A K 7  A. U. P. S. Rayiranellur
  513 - Katha Kathanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1901 1  ANAGHA. R. 6  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
1374 10  DEEPAK RAJ C 7  C. U. P. S. Chembra
2690 2  RAMITHA R 6  C. E. U. P. S. Paruthur
3250 16  SWATHI PULLANIKKAT 5  G. M. U. P. S. Vilayur
  514 - Gadhyaparayanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1368 1  AJMAL SHAREEF TU 7  C. U. P. S. Chembra
1992 8  VIJITHA. K 7  G. H. S. S. Pattambi
3422 13  AKHILA.K 7  G. U. P. S. Naripparamba
3535 2  SWATHI K M 7  G. O. H. S. S. Pattambi
  515 - Prabhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1374 13  DEEPAK RAJ C 7  C. U. P. S. Chembra
2641 12  HIBA RAUF K 6  C. E. U. P. S. Paruthur
3306 2  SRUTHY.M 6  G. U. P. S. Pattambi
1901 3  ANAGHA. R. 6  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
  516 - Sanghaganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1904 9  AKSHARA AYYAPPAN 7  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3297 7  GAYATHRI. R. NATH 6  G. U. P. S. Pattambi
1495 15  VIJISHA.K.K 7  B. V. U. P. S. Chundampetta
2235 10  AMRITHA.K 7  G. U. P. S. Kizhayur
  517 - Nadakam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3555 1  SAYANTHANA. V 6  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
  518 - Vandematharam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1904 3  AKSHARA AYYAPPAN 7  C. G. M. E. M. H. S. Ongallur
3416 12  VINAY VIKRAM 7  G. U. P. S. Naripparamba
2647 1  NEERAJA P T 5  C. E. U. P. S. Paruthur
1303 13  SUCHITHRA E 6  A. U. P. S. Mannengode

No comments:

Post a Comment