നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

സ്കൂളുകളുടെ പോയിന്റ് നില
Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HS Arabic)
Sl.No.   School Point
1    20014   P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 87
2    20015   G. V. H. S. S. Koppam 73
3    20018   G. H. S. S. Chundampetta 65
4    20052   Karuna. H. S. S. Prabhapuram 60
5    20012   Parudur. H.S.S. Pallipuram 60
6    20010   G. O. H. S. S. Pattambi 45
7    20013   G. J. H. S. S. Naduvattam 44
8    20016   G. H. S. S. Pattambi 38
9    20011   G. H. S. Kodumunda 27
10    20064   GHS KODUMUNDA 18
11    20063   GHS VILAYUR 15Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : UP Arabic)
Sl.No.   School Point
1    20665   B. V. U. P. S. Chundampetta 53
2    20658   C. U. P. S. Chembra 48
3    20657   A. U. P. S. Amayur South 48
4    20655   G. U. P. S. Pattambi 45
5    20652   G. U. P. S. Kizhayur 42
6    20654   G. U. P. S. Naripparamba 38
7    20664   A. U. P. S. Rayiranellur 37
8    20661   A. U. P. S. Mannengode 36
9    20660   A. U. P. S. Karambathur 34
10    20649   A. M. L. P. S. Kulamukku 31
11    20656   G. M. U. P. S. Vilayur 26
12    20011   G. H. S. Kodumunda 25
13    20651   G. U. P. S. Chundampatta 25
14    20631   V. V. A. U. P. School Karakkuthangadi Muthuthala 25
15    20013   G. J. H. S. S. Naduvattam 24
16    20662   A. U. P. S. Muthuthala 23
17    20016   G. H. S. S. Pattambi 22
18    20659   A. M. U. P. S. Karakkad 21
19    20663   C. E. U. P. S. Paruthur 19
20    20052   Karuna. H. S. S. Prabhapuram 17
21    20666   Darul Athfal U. P. S. Koppam 16
22    20010   G. O. H. S. S. Pattambi 12
23    20653   G. U. P. S. Kodumunda 7
24    20647   G. W. L. P. S. Pulassery 4
25    20648   B. S. A. L. P. S. Karinganad 3


Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : LP Arabic)
Sl.No.   School Point
1    20649   A. M. L. P. S. Kulamukku 35
2    20634   A. M. L. P. S. Nattiyamangalam 33
3    20620   A. M. L. P. S. Kaipuram 32
4    20658   C. U. P. S. Chembra 30
5    20652   G. U. P. S. Kizhayur 30
6    20610   G. L. P. S. Kodumunda 28
7    20618   A. M. L. P. S. Edappalam 28
8    20631   V. V. A. U. P. School Karakkuthangadi Muthuthala 27
9    20645   A. M. L. P. S. Pulassery 26
10    20617   A. L. P. S. Chundampetta South 26
11    20602   G. W. L. P. S. Chundampetta 25
12    20660   A. U. P. S. Karambathur 25
13    20630   A. L. P. S. Melmuri 25
14    20637   A. M. L. P. S. Sankaramangalam 25
15    20616   V. V. A. L. P. S. Cherukode 24
16    20632   A. M. L. P. S. Naduvattam 24
17    20635   A. L. P. S. Nedungottur 24
18    20655   G. U. P. S. Pattambi 21
19    20623   K. M. L. P. S. Karinganad 21
20    20613   A. L. P. S. Ammannur 21
21    20605   G. L. P. S. Parathur 20
22    20621   A. L. P. S. Karinganad 19
23    20648   B. S. A. L. P. S. Karinganad 19
24    20638   A. M. L. P. S. Thiruvegappura 18
25    20650   A. L. P. S. Thekkummala 18
26    20654   G. U. P. S. Naripparamba 16
27    20615   A. M. L. P. S. Chembra 16
28    20644   A. L. P. S. Peradiyur 16
29    20612   L. V. A. L. P. S. Amayur 16
30    20636   C. E. L. P. S. Pallipuram 16
31    20622   A. M. L. P. S. Karinganad South 16
32    20614   S. V. A. L. P. S. Chembalangad 15
33    20626   A. M. L. P. S. Kundurkara 15
34    20633   A. M. L. P. S. Naduvattam Kizhumuri 15
35    20662   A. U. P. S. Muthuthala 15
36    20653   G. U. P. S. Kodumunda 15
37    20603   G. M. L. P. S. Kandenkavu 13
38    20628   A. L. P. S. Maruthur 13
39    20619   H. A. L. P. S. Edappalam 13
40    20642   A. L. P. S. Amayur North 12
41    20664   A. U. P. S. Rayiranellur 12
42    20640   A. L. P. S. VILAYUR 12
43    20651   G. U. P. S. Chundampatta 10
44    20641   A. L. P. S. VILAYUR UNION 10
45    20659   A. M. U. P. S. Karakkad 10
46    20611   A. M. L. P. S. Amayur 9
47    20661   A. U. P. S. Mannengode 9
48    20601   G. L. P. S. Cherukode 9
49    20643   A. M. L. P. S. Pattambi 8
50    20609   G. L. P. S. Vallur 8
51    20627   A. L. P. S. Kozhikkottiri 8
52    20657   A. U. P. S. Amayur South 8
53    20656   G. M. U. P. S. Vilayur 8
54    20625   A. M. L. P. S. Kodumunda 7
55    20639   A. L. P. S. Vilathur 6
56    20604   G. M. L. P. S. Kariyanoor 6
57    20606   G. M. L. P. S. Pattambi 6
58    20608   S. N. G. L. P. S. Pattambi 5
59    20629   A. M. L. P. S. Maruthur 5
60    20647   G. W. L. P. S. Pulassery 5
61    20624   B. K. M. L. P. S. Kudallur 5
62    20663   C. E. U. P. S. Paruthur 4
63    20646   A. L. P. S. Perumudiyur 2

സംസ്കൃതോത്സവംKerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : HS Sanskrit)
Sl.No.   School Point
1    20054   C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 90
2    20014   P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam 86
3    20012   Parudur. H.S.S. Pallipuram 76
4    20011   G. H. S. Kodumunda 49
5    20015   G. V. H. S. S. Koppam 45
6    20016   G. H. S. S. Pattambi 42
7    20010   G. O. H. S. S. Pattambi 41
8    20063   GHS VILAYUR 38
9    20013   G. J. H. S. S. Naduvattam 28

Kerala School Kalolsavam
School Point ( Festival : UP Sanskrit)
Sl.No.   School Point
1    20054   C. G. M. E. M. H. S. Ongallur 88
2    20654   G. U. P. S. Naripparamba 79
3    20664   A. U. P. S. Rayiranellur 77
4    20661   A. U. P. S. Mannengode 75
5    20658   C. U. P. S. Chembra 75
6    20663   C. E. U. P. S. Paruthur 73
7    20660   A. U. P. S. Karambathur 72
8    20665   B. V. U. P. S. Chundampetta 68
9    20655   G. U. P. S. Pattambi 67
10    20662   A. U. P. S. Muthuthala 65
11    20656   G. M. U. P. S. Vilayur 64
12    20652   G. U. P. S. Kizhayur 54
13    20657   A. U. P. S. Amayur South 47
14    20010   G. O. H. S. S. Pattambi 39
15    20011   G. H. S. Kodumunda 24
16    20631   V. V. A. U. P. School Karakkuthangadi Muthuthala 9
17    20016   G. H. S. S. Pattambi 8

No comments:

Post a Comment