നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

യു പി അറബിക്

UP ARABIC ALL ITEM WISE REPORTS
UP ARABIC ALL SCHOOL WISE POINTS Result:UP Arabic
  401 - Gadhya Vayana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3110 3  NASEEHA E.T 7  A. U. P. S. Amayur South
2078 15  MUHAMMED ANSIL V 7  A. U. P. S. Muthuthala
2875 16  SHANIBA.P 6  B. V. U. P. S. Chundampetta
3756 9  NAFEESATHUL MISIRIYA C 7  A. U. P. S. Rayiranellur
  402 - Quran Parayanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2475 8  MUHAMMED SHIBILI V 7  V. V. A. U. P. School
Karakkuthangadi Muthuthala
3497 20  MUHAMMED HARIS.M.T 7  G. H. S. Kodumunda
2882 13  JASMIN.K 7  B. V. U. P. S. Chundampetta
1159 1  MUHAMMEDMIDHILAJ.T 6  A. U. P. S. Karambathur
3110 15  NASEEHA E.T 7  A. U. P. S. Amayur South
  403 - Padyam Chollal
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3352 23  FATHIMATH AFRA KT 5  C. U. P. S. Chembra
2969 4  MUHSINA THASNIM KM 7  G. U. P. S. Chundampatta
1523 22  MUFEED.P 7  G. J. H. S. S. Naduvattam
  404 - Kadha Parayal
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2883 20  NADHIYA.C 7  B. V. U. P. S. Chundampetta
3584 12  MUHMINA. M 5  A. M. L. P. S. Kulamukku
2241 8  ATHIKA NOUSHIRA.K 6  G. U. P. S. Kizhayur
  405 - Quiz
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3398 19  NASIRA BINTHISHAQ. 6  G. U. P. S. Naripparamba
3355 18  NAJMA FARSANA PT 7  C. U. P. S. Chembra
2881 14  HUSNAFIDHA.V.K 7  B. V. U. P. S. Chundampetta
  406 - Arabi Ganam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1171 4  ABDUSAMAD.P.P 6  A. U. P. S. Karambathur
2885 2  SAHLA.M.K 6  B. V. U. P. S. Chundampetta
1523 23  MUFEED.P 7  G. J. H. S. S. Naduvattam
  407 - Prasangam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2883 14  NADHIYA.C 7  B. V. U. P. S. Chundampetta
2078 10  MUHAMMED ANSIL V 7  A. U. P. S. Muthuthala
3193 20  SAFEERA SP 7  G. M. U. P. S. Vilayur
  408 - Mono Act
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3114 12  NAJIYA E.T 5  A. U. P. S. Amayur South
2049 3  MUSNA ABDULKAREEM E 5  A. U. P. S. Mannengode
2241 4  ATHIKA NOUSHIRA.K 6  G. U. P. S. Kizhayur
  409 - Tharjama (Arabic)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
1168 10  NADEERA.T 7  A. U. P. S. Karambathur
1830 15  MUHAMMED FASIL. P 7  G. H. S. S. Pattambi
2035 17  JASEEL KP 7  A. U. P. S. Mannengode
  410 - Pada Payattu
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2880 11  JAMSHEENA.K 7  B. V. U. P. S. Chundampetta
2423 1  HASNA.P 6  G. U. P. S. Kizhayur
3431 2  MUHAMMED FAYIS 7  C. U. P. S. Chembra
  411 - Pada Keli
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3152 17  ASIF.N.P 7  G. U. P. S. Pattambi
3118 16  HANAN THOYYIB C.K 6  A. U. P. S. Amayur South
2880 14  JAMSHEENA.K 7  B. V. U. P. S. Chundampetta
  413 - Sambhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3584 19  MUHMINA. M 5  A. M. L. P. S. Kulamukku
2241 11  ATHIKA NOUSHIRA.K 6  G. U. P. S. Kizhayur
2011 17  AYISHA SHAHANA K 6  A. U. P. S. Mannengode
3753 23  ANSHIDA E K 7  A. U. P. S. Rayiranellur
2881 9  HUSNAFIDHA.V.K 7  B. V. U. P. S. Chundampetta

No comments:

Post a Comment