നന്ദി.. കലയും ജീവിതവും കൈകോര്‍ക്കുന്ന പരുതൂരിന്റെ മണ്ണില്‍ ഒരു കലോത്സവത്തിനുകൂടി തിരശ്ശീലവീണു. നാട്ടുകാരും ജനപ്രതിനിധികളും വ്യാപാരിസുഹൃത്തുക്കളും അദ്ധ്യാപകരും ഒത്തൊരുമിച്ച് കുട്ടികളുടെ കലാമേള ഉത്സവമാക്കി.. എല്ലാവര്‍ക്കും നന്ദി... അരങ്ങില്‍ വസന്തമൊരുക്കിയ കലാപ്രതിഭകള്‍ക്ക് അഭിവാദനങ്ങള്‍.. മത്സരങ്ങള്‍ക്കപ്പുറം ജീവിതത്തിലാകെ തെളിച്ചം പകരട്ടെ, ഈ ഉത്സവം.. ആശംസകളോടെ, പ്രോഗ്രാംകമ്മിറ്റി

ഹൈസ്കൂള്‍ അറബിക്


HS ARABIC ITEM WISE REPORTS

HS ARABIC AAL SCHOOL WISE POINTS 
 


Result:HS Arabic
  701 - Upanyasam - Arabic
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2677 18  MOHAMMED ASHIQ UL
ISLAM.E.K
9  Karuna. H. S. S. Prabhapuram
3232 14  THASHREEFA .K.P 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2213 10  MUHAMMED SAKKEER.K.P 10  G. V. H. S. S. Koppam
  702 - Katharachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3021 14  MAIMOONATHUL SAFEENA .K 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3845 17  NAZILA.C 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
3003 13  MUHAMMED ABUTHAHIR P 10  G. J. H. S. S. Naduvattam
  703 - Caption Rachana
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2340 10  ASMA.A 10  G. V. H. S. S. Koppam
3003 13  MUHAMMED ABUTHAHIR P 10  G. J. H. S. S. Naduvattam
2356 11  SAFWAN.E.P 9  Karuna. H. S. S. Prabhapuram
  704 - Tharjama ( Arabic)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3238 16  AMNA SUMAYYA .V.P 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3846 18  JASEERA.P.P 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2677 13  MOHAMMED ASHIQ UL
ISLAM.E.K
9  Karuna. H. S. S. Prabhapuram
  705 - Poster Nirmanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3241 15  MUHAMMED ASIF SUHAIL .C.K 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3005 14  ABUTHAHIR V. 8  G. J. H. S. S. Naduvattam
4338 18  SEENATHUNNAJIYA. M 10  G. H. S. S. Chundampetta
  706 - Padyam Chollal (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3642 10  MUBASHIRALI.A 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2064 4  MUHAMMED ANSHAD. P.T 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2293 6  MUHAMMED JAFAR.C.P 9  G. V. H. S. S. Koppam
  707 - Padyam Chollal(Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2461 7  NASMIYA .B.P 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3793 5  SHIFANA SHUKKUR 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
3009 1  SHAHANA SHERIN K. 8  G. J. H. S. S. Naduvattam
  708 - Arabi Ganam (Boys)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2087 9  ABDULLA MUHAMMED ALI 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
3800 4  RIZVAN.P 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2316 7  MUHAMMED SHABEEB.P 9  G. V. H. S. S. Koppam
  709 - Arabi Ganam (Girls)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2098 3  NISWANA NOUSHAD K P 8  G. H. S. S. Pattambi
4054 4  AFNIDA V P 9  G. H. S. S. Chundampetta
2460 7  MUHSINA.K.T 9  Karuna. H. S. S. Prabhapuram
  710 - Kathaprasangam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2461 5  NASMIYA .B.P 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2219 3  SHAMINA.P 10  G. V. H. S. S. Koppam
4344 2  SAFWAN. M.K 8  G. H. S. S. Chundampetta
  711 - Mono Act
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2571 1  MUFEEDA M 10  G. O. H. S. S. Pattambi
2219 2  SHAMINA.P 10  G. V. H. S. S. Koppam
4345 3  FATHIMATH SHIBILA. T.K. 10  G. H. S. S. Chundampetta
  712 - Prasangam (Arabic)
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2571 101  MUFEEDA M 10  G. O. H. S. S. Pattambi
3243 110  RUSHDA .P.K 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2446 108  SHIFA.C 9  Karuna. H. S. S. Prabhapuram
  713 - Quran Parayanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2213 10  MUHAMMED SAKKEER.K.P 10  G. V. H. S. S. Koppam
3851 8  MUHAMMED IRSHAD.E.M 10  Parudur. H.S.S. Pallipuram
3438 6  MUHAMMED AJMAL.M.T 10  G. H. S. Kodumunda
2356 5  SAFWAN.E.P 9  Karuna. H. S. S. Prabhapuram
2177 1  ABDUL HAKKEEM P 9  G. H. S. S. Pattambi
  714 - Prasnothari
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2677 3  MOHAMMED ASHIQ UL
ISLAM.E.K
9  Karuna. H. S. S. Prabhapuram
3249 7  SHIBIL YOUSUF .P 9  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2223 1  SUMAYYA.P.P 10  G. V. H. S. S. Koppam
  715 - Musharah
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2461 3  NASMIYA .B.P 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
2228 1  SHAFNA.K 10  G. V. H. S. S. Koppam
4351 7  SHABANA YASMIN. E 10  G. H. S. S. Chundampetta
  716 - Nikhandu Nirmanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
3238 15  AMNA SUMAYYA .V.P 10  P. T. M. Y. H. S. S. Edappalam
4352 18  SUNAINA. K.T 10  G. H. S. S. Chundampetta
2571 12  MUFEEDA M 10  G. O. H. S. S. Pattambi
2213 10  MUHAMMED SAKKEER.K.P 10  G. V. H. S. S. Koppam
  717 - Sambhashanam
Reg. No Code No. Name STD School Name Grade Point
2571 105  MUFEEDA M 10  G. O. H. S. S. Pattambi
3853 107  RAJA MAHJABIN 9  Parudur. H.S.S. Pallipuram
2219 103  SHAMINA.P 10  G. V. H. S. S. Koppam

No comments:

Post a Comment